Co to jsou cenné papíry?

Finanční instituce tedy obchodují s cennými papíry. To už víme.

Ale co to je ten cenný papír?

Je to listina, případně listinu nahrazující záznam neboli evidence, které vlastně říkají, že někdo má soukromé právo na danou věc. Cenný papír je tedy bezprostředním nositelem práva, tedy jak bylo uvedeno výše, je dokumentem, který říká, že k němu je přivázána určitý majetek, majetkový prospěch či daná hodnota. Bez této listiny nelze právo uplatnit nebo převést.
graf obchodování.jpg

Kdo vydává cenné papíry?

Cenné papíry vydává společnost nebo jiný subjekt. Ten se pak správně nazývá emitent.

U cenných papíru se pak rozlišuje hlavně jejich druh, podoba a samozřejmě forma.
starý dluhopis.jpg

DRUHY CENNÝCH PAPÍRŮ


·         akcie


·         zatímní listy


·         podílové listy


·         dluhopisy


·         investiční kupóny


·         opční listy


·         směnky


·         šeky


·         náložné listy


·         skladištní listy


·         zemědělské skladní listy

šeková knížka.jpg
Protože bankovky mají svůj původ dle všeho ve směnkách, označují se někdy také jako cenné papíry, ale český zákon tento výraz do cenných papírů nezahrnuje a věnuje se jim samostatně.

 

PODOBA CENNÝCH PAPÍRŮ


1.      Listinná

Tato podoba je tedy fyzickou podobou. T znamená, že například vyloženě existuje papír, na kterém je zachycen obsah. V podstatě všechny cenné papíry mohou existovat v papírové, tedy fyzické, podobě, až na pár výjimek, které přímo stanoví předpisy. Takový dokument klidně může mít v obsahu pouze jednu akcii nebo může obsahovat naopak více akcií, tedy se jedná o hromadnou listinu.


2.      Zaknihovaná

Takový cenný papír fyzicky neexistuje, ale existuje pouze záznam v evidenci, který o právu pojednává. Takto lze vést pouze zastupitelné cenné papíry, tedy například dluhopisy, opční listy, podílové listy a akcie. Tuto evidenci má na starost v naší republice Centrální depozitář cenných papírů a mohu v ní být dokumenty jednoho druhu vydané jedním stejným emitentem.

 

FORMA CENNÝCH PAPÍRŮ

Forma nám říká, kdo je tedy vlastníkem a hlavně, jak může tento majetek převádět. Toto je také ošetřeno samozřejmě zákonem.


·         Na doručitele

Tento druh je neomezeně převoditelný pouhým předáním. Emitent je anonymní. Tento cenný papír je velmi snadno obchodovatelný.


·         Na řad

Tyto papíry se nijak neodlišují od cenných papírů na jméno. Obsahují jméno prvního nabyvatele. K převodu je dle zákona třeba rubopis, předání a smlouva.


·         Na jméno

Toto jsou typické formy těchto majetků. Obsahují zpravidla jméno oprávněného a ve svém textu musí mít uvedeno, jak se převádějí, tedy jedině písemnou formou a k tomu předáním, tedy tradicí.