Jak se vyznat v pojistné smlouvě?

Při sjednání jakéhokoliv pojištění sepíšete s pojišťovnou (jejím zástupcem) pojistnou smlouvu. Tato smlouva je právní dokument a bude obsahovat údaje o smluvních stranách (pojišťovna a klient), druh pojištění, co konkrétně se pojišťuje, výši pojistného a výši pojistného plnění, časové období (na jak dlouho se pojištění sjednává). Dále jsou součástí smlouvy Všeobecné obchodní podmínky dané pojišťovny a tzv. výluky z pojištění (u většiny druhů pojištění).
pracovní jednání

Všeobecné obchodní podmínky

V tomto dokumentu naleznete obecný rozpis a vysvětlení jednotlivých pojmů. Většinou jsou sepsané na pár stránek ovšem velmi malým písmem. Proto se tyto podmínky nechtějí nikomu číst. Věnujte ovšem svoji pozornost kapitole ohledně možných rizik a odstoupení od smlouvy. Další konkrétní ujednání už budete mít ve své pojistné smlouvě.
písemná dohoda

Výluky z pojištění

Je to seznam vyloučených věcí, rizik či nemocí, na které se nebude vztahovat pojistné plnění. Je potřeba si tento seznam co nejpodrobněji přečíst. V případě, kdy klient nahlásí pojistnou událost a pojišťovna ji má v tom seznamu, klientovi nevzniká nárok na pojistné plnění. Nedostane tedy od pojišťovny žádnou náhradu škody.
mince a tužky

Pojmy

Zde je pár základních pojmů pro usnadnění orientace ve smlouvě :
·         pojistná smlouva = smlouva mezi pojišťovnou a klientem
·         pojistitel = pojišťovna
·         pojistník = klient, ten kdo se pojišťuje
·         pojistná událost = škodná událost; když se Vám něco stane (úraz, nehoda)
·         pojistné = pravidelná částka, kterou platí klient pojišťovně
·         pojistné plnění = částka, kterou pojišťovna vyplatí klientovi v případě pojistné události
·         obmyšlená osoba = osoba určená klientem, která dostane plnění např. v případě smrti klienta
 
Před podpisem jakékoliv pojistné smlouvy rozhodně doporučuji přečíst si Všeobecné obchodní podmínky pojišťovny a seznam výluk z pojištění. S lepším porozuměním pojistné smlouvy Vám také může poradit Váš finanční poradce. Vždy ale záleží čistě na Vás, za jakých podmínek smlouvu podepíšete. Proto se nenechte do ničeho nutit a uzavírat nevýhodné a nesmyslné pojistky.