Jak je tomu s akciemi?

Dnes už zřejmě většina z nás ví, co to jsou akcie. Jde tu jak známo o obchodovatelné cenné papíry, jež znázorňují určitý podíl jejich majitele na určitém podniku, na jeho řízení nebo případném likvidačním zůstatku. Tyto mají určitou nominální hodnotu, jež představuje podíl na majetku konkrétní akciové společnosti, přičemž cena všech akcií odpovídá výši základního jmění takové společnosti.

Zmíněné nominální hodnotě akcií pak odpovídá i podíl jejich majitelů na zisku, jenž je akciovou společností vytvářen. Ovšem jak už tomu v tržním hospodářství bývá, není takový zisk zaručen, a ani dosažení zisku tu ještě automaticky neznamená, že budou akcionářům dividendy i vyplaceny. Protože dosažený zisk může být na základě rozhodnutí managementu využit i k tvorbě fondů pro budoucí investice. A pokud jsou dividendy vyplaceny, nemusí tak být nezbytně ve finanční formě, je možné i jejich vyplacení v podobě dalších akcií zdarma nebo za výhodnější cenu, respektive v podobě vydaného majetku, jímž mohou být produkty takové akciové společnosti.

Akcie mohou být obyčejné, preferenční, zakladatelské, požitkové či zaměstnanecké, mohou být zaknihované nebo listinné a mohou být vydané na jméno nebo na doručitele. Přičemž má každý takový typ svá specifika, jimiž se poněkud odlišuje od ostatních.

Kromě nominální mají akcie i tržní cenu, která je závislá na nabídce a poptávce na kapitálovém trhu. U nás se s takovými akciemi obchoduje buď na Burze cenných papírů Praha nebo v RM-Systému. Na pražské burze se obchoduje buď v podobě takzvaného fixingu, nebo kontinuálně, to znamená, že jsou agregované příkazy k nákupu a prodeji obchodovány buď za jednu cenu, což zvyšuje objem obchodů, nebo se obchody uzavírají podle spárování objednávek vkládaných do systému v reálném čase.

Množství akcií pak nejednou není neměnné, může docházet i k navyšování základního jmění vydáváním nových akcií nebo převáděním části vlastního jmění do jmění základního. Respektive může dojít i ke štěpení akcií, při němž roste počet akcií při neměnné výši základního jmění a tím se snižuje jejich nominální hodnota.